خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 92 اسفند 7 , ساعت 5:52 صبح

Entertainment products http://www.dpmp.com.au/ Many search for entertainment products to enhance their events and celebrations.Many choices are available through party suppliers.One product sure to please at any gathering is confetti.It brings smiles and excitement to all, even guests who are hard to please.Confetti comes in many shapes and sizes to fit all themes.Some examples are hearts, stars, metallic confetti, or tissue paper confetti.3D confetti is available which is Evening Dresses http://www.dpmp.com.au/ designed to increase hang time of the product in the air.Also available is artificial snow confetti which produces a realistic snow shower. Confetti may be tossed in the air by hand for a brief shower or launched 75 feet in the air with powerful launchers.It can be purchased in individual plastic bags, in bulk by the pound, or in sleeves that fit into launchers.Handheld launchers are also available which give less Bridesmaid Gowns 2014 height to the confetti but can be operated easily with the push of a button or the pull of a string. Confetti can be customized by varying shapes, sizes and colors.A mix of metallic and tissue confetti makes a pleasing display.Imprinting is also possible to personalize the display.Streamers are often imprinted and combined with confetti for a different effect.When choosing entertainment products, Mermaid Wedding Dresses Australia confetti should not be overlooked.لیست کل یادداشت های این وبلاگ